Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 28/03/2023  05:22 Lượt xem: 397
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về triển thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 477/STTTT-TTBCXB đề nghị thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và truyền thông đề nghị:

- Các cơ quan báo chí, truyền thông; Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan hành chính Nhà nước

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về  thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC; kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN, TC; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN, TC; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN, TC.

Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền công tác triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật([1]); Các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực([2]) đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố: Triển khai tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh của huyện về chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, TC; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền.

 

[1] Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

[2] Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các văn bản: Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 12 tháng 8 năm 2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 19 tháng 6 năm 2017 về thực hiện Kết luận số  10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 06 tháng 9 năm 2021 về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1351 người đang online Tổng 47.485.385 lượt truy cập