Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 07/02/2024  14:55 Lượt xem: 89
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 02/02/2024, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 12/KH-SNV kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch tăng cường công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2024, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác dân vận năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra, tự kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đánh giá khách quan, sát thực tế, chỉ ra nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác dân vận của từng đơn vị, đề ra giải pháp khắc phục. Thông qua công tác kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung kiểm tra kết quả triển khai công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị gồm: Công tác tổ chức quán triệt và thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận (đặc biệt vùng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động); Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trên các lĩnh vực theo các văn bản của cấp có thẩm quyền; Kết quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch tăng cường công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2024; Việc triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030; Quyết định 617/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả; Công tác phối hợp, tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra công tác dân vận của Sở Nội vụ để kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị gồm đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ; Lãnh đạo phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; mời công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy; công chức Ban Dân tộc tỉnh; công chức của các phòng chuyên môn có liên quan của Sở Nội vụ tham mưu lĩnh vực: Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng.

Về đối tượng kiểm tra gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian và địa điểm kiểm tra: trong năm 2024 (thời gian cụ thể Sở Nội vụ sẽ có văn bản thông báo sau) tại trụ sở của cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra./.

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3797 người đang online Tổng 47.314.204 lượt truy cập