Chủ nhật, Ngày 02/10/2022 -

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh
Ngày đăng: 09/08/2022  23:09 Lượt xem: 1608
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 08/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2558/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum. Nội dung của văn bản như sau:

1. Về công tác tuyên truyền:

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề...

Đề nghị Tỉnh đoàn Kon Tum chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 44/NQ-HĐND cho các đối tượng thanh niên và tổ chức thanh niên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho các đối tượng thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

2. Về điều chỉnh một số nội dung tại Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

 - Về chỉ tiêu: Điều chỉnh chỉ tiêu 2, Mục tiêu II “... 70% thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở” thành “...., trên 90% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở”.

- Về từ ngữ: Điều chỉnh câu từ tại một số chỉ tiêu, cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu 2, mục tiêu 1: “Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh”.

+ Chỉ tiêu 2, mục tiêu 2: “Đến năm 2030, 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; trên 90% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở”.

+ Chỉ tiêu 4, mục tiêu 2: “Hằng năm, có ít nhất 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100%”.

+ Chỉ tiêu 5, mục tiêu 3: “Đến năm 2030, có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch”.

+ Chỉ tiêu 1, mục tiêu 5: “Hằng năm, trên 80% thanh niên ở vùng đô thị; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú”.

3. Về tổ chức thực hiện:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu  Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, đơn vị lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 4561/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021...

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn Kon Tum chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của Đoàn để triển khai các nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đảm bảo theo quy định; Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia tổ chức triển khai Nghị quyết phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thanh niên trong tổ chức mình; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên./.

Tin: Ngọc Nghĩa

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 559 người đang online Tổng 45.886.904 lượt truy cập