Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Triển khai công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 15/01/2024  07:41 Lượt xem: 166
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 60 UBND-NC về việc triển khai công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Công văn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 9678/VPCP-PL ngày 11 tháng 12 năm 2023 về công tác thi hành pháp luật và kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo 381/BC-BTP ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chất lượng và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022; Kế hoạch số 1619/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa và công khai quy trình, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Kịp thời, chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói chung, cộng đồng doanh nghiệp nói riêng phản ánh về những vụ việc cụ thể, những vấn đề “nóng” trong thực tiễn đời sống xã hội để đề xuất giải pháp, phản ứng chính sách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế làm công tác pháp chế nói chung và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Bố trí kinh phí hằng năm phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật theo hướng dẫn tại Thông tư số 338/2016/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về xây dựng, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật (nếu có). Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, xử lý các kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện thể chế tổ chức thi hành pháp luật tại Phụ lục kèm theo Báo cáo 381/BC-BTP ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Bộ Tư pháp về tổng kết 05 năm thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022 (nếu có). Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3661 người đang online Tổng 47.314.088 lượt truy cập