Số/Kí hiệu
23/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/07/2021
Người ký
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐUBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng