Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
36/BC-SNV   14/03/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2023
30/BC-SNV   13/03/2023   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân tháng quý I năm 2023 và chương trình công tác quý II năm 2023
12/TB-SNV   01/03/2023   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2027/SNV-KLTT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà
203/TB-SNV   19/12/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2679/SNV-KLTTr ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei theo Quyết định số 1382/QĐ-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
1644/QĐ-SNV   15/12/2022   Phê duyệt Kế hoạch thanh tra ngành Nội vụ năm 2023
3115/SNV-KLTT   07/12/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai theo Quyết định số 1435/QĐ-SNV ngày 07/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
139/TB-SNV   28/11/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2461/SNV-KLTTr ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
139/TB-SNV   28/11/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2461/SNV-KLTTr ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
320/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 3148/KL-TTr ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
318/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
317/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 843/KL-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2679/SNV-KLTTr   24/10/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei theo Quyết định số 1382/QĐ-SNV ngày 25/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
117/TB-SNV   11/10/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
2461/SNV-KLTTr   30/09/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
154/BC-SNV   09/09/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2022
Tổng: 45 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: