Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
261/QĐ-SNV   22/11/2019   Quyết định ban hành Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
258/QĐ-SNV   18/09/2018   Quy chế cung cấp thông tin
118/QĐ-SNV   27/04/2018   Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước
53/QĐ-SNV   05/04/2018   Quy chế Nâng lương trước hạn
36/QĐ-SNV   15/03/2018   Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
37/QĐ-SNV   15/03/2018   Quy chế chi tiêu nội bộ
244/QĐ-SNV   07/10/2015   Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
326/QĐ-UBND   16/06/2015   Quyết định thành lập các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
78/QĐ-SNV   04/04/2015   Quyết định vv kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
686/TB-SNV   02/04/2013   Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BBT trang thông tin điện tử
1011/QĐ-SNV   10/12/2012   QĐ ban hành Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
974/QĐ-SNV   01/10/2012   QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành nội quy cơ quan
793/QĐ-SNV   10/07/2012   Quy định về hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ công chức, viên chức Sở Nội vụ
14/2012/QĐ-UBND   06/04/2012   Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
06/2012/QĐ-UBND   19/01/2012   Quyết định về việc thành lập Chi cục văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
Tổng: 24 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 2 Trang.
Chuyển tới trang: