Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
314/QĐ-SNV   16/07/2021   Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
310/QĐ-SNV   12/07/2021   Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
166/QĐ-SNV   28/05/2021   Quy chế tiêp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
87/QĐ-SNV   29/03/2021   Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và lề lối làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
197/QĐ-SNV   11/09/2020   Ban hành Nội quy khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
155/QĐ-SNV   09/07/2020   QĐ kiện toàn Tổ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nội vụ
144/QĐ-SNV   16/06/2020   QĐ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
145/QĐ-SNV   16/06/2020   quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây điện thoại nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
140/QĐ-SNV   09/06/2020   Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức Sở Nội vụ
140/QĐ-SNV   09/06/2020   Quyết định ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn đối với công chức Sở Nội vụ
137/QĐ-SNV   03/06/2020   Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
134/QĐ-SNV   29/05/2020   Quy chế thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Nội vụ
130/QĐ-SNV   29/05/2020   về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
73/TB-SNV   13/04/2020   Thông báo GĐ Sở về công tác tham mưu trình BCSĐ
74/QĐ-SNV   18/03/2020   Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở và quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Tổng: 53 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: